احتیاط مستحب چیست و یعنی چه؟

احتیاط مستحب: احتیاط غیر الزام آور.

منظور از آن، احتیاطی است که مراعات آن مستحب است و در بیشتر موارد کاربرد، قبل یا بعد از فتوا آورده می شود و گاهی نیز از آن به مانند «یجوز علی اشکال» یا «یجوز علی تأمّل» تعبیر می گردد.[1]

پی نوشت

[1] فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌1، ص: 272‌