حکم رو یا پشت به قبله بودن بچه هنگام تخلی یا دستشویی

احتیاط واجب (1)آن است که بچه را در وقت تخلّى رو به قبله یا پشت به قبله ننشانند(2)،ولى اگر خود بچه بنشیند،جلوگیرى از او واجب نیست(3).
(1)تبریزى،سیستانى:احتیاط مستحبّ..زنجانى:احتیاط..
(2)سیستانى:بقیۀ مسأله ذکر نشده.
(3)مکارم:هر چند بهتر است.

منبع: توضیح المسائل مراجع مسأله 63

دکمه بازگشت به بالا