Ultimate magazine theme for WordPress.

حکم وطی (نزدیکی) با حیوانات چیست؟

در این مقاله یا پست قصد درایم به بررسی احکام مربوط به وطی یا نزدیکی با حیوانات که گناهان بسیار بزرگی است بپردازیم که این کار مستلزم احکام دیگری می شود مانند حرام شدن مدفوع و شیر و غیره که به تفصیل می پردازیم پس با ما همراه باشید.

آمیزش یا وطی با حیوان

آمیزش با حیوان [ = اتیان بهیمه ] : وطى و نزدیکى کردن با حیوان.

از آن در بابهایى مانند طهارت، صوم، حج و حدود سخن رفته است.

راه ثبوت:آمیزش با حیوان با گواهى دو مرد عادل و نیز بنابر قول مشهور با اقرار وطى کننده در صورتى که حیوان مال خود او باشد، ثابت مى‌گردد. اگر حیوان مال دیگرى باشد با اقرار، تنها تعزیر(–> تعزیر)ثابت مى‌گردد، امّا احکام موطوء بر حیوان جارى نمى‌شود.

احکام:احکام آمیزش با حیوان دو گونه است:

1. احکام واطى:آمیزش انسان بالغ عاقل مختار با حیوان، حرام و بنابر قول مشهور موجب تعزیر است.

اگر کسى حیوانى را وطى کند، ولى منىّ بیرون نیاید، در وجوب غسل اختلاف است. عدم وجوب، به مشهور نسبت داده شده است.در بطلان روزه او نیز ـ در صورت روزه دار بودن ـ اختلاف است.اگر کسى در حال احرام چنین کارى انجام دهد در وجوب اعاده حج و ثبوت کفّاره بر او، اختلاف است.

2. احکام موطوء:بول و غائط حیوان وطى شده نجس است.گوشت، شیر و نسل آن نیز حرام مى‌گردد، و چنانچه بر حسب عادت گوشتش مصرف مى‌شود، باید بعد از ذبح، سوزانده شود و اگر مانند اسب، قاطر و الاغ بارکش است، باید به محل دیگرى برده و فروخته شود و در هر صورت، وطى کننده اگر غیر مالک باشد باید قیمت آن را به مالک بپردازد.

در ثبوت احکام موطوء بر پرندگان اختلاف است. قول به ثبوت، به مشهور نسبت داده شده است. بنابر قول به ثبوت، علاوه بر گوشت، تخم پرنده نیز حرام خواهد بود. در ثبوت احکام موطوء فرقى بین انسان بالغ و نابالغ، عاقل و دیوانه، عالم و جاهل، با اختیار و بدون اختیار نیست.اگر حیوان موطوء با حیوانى دیگر مشتبه شود با قرعه(–> قرعه)تعیین مى‌گردد.

در اینکه احکام یاد شده اختصاص به حیوانات حلال گوشت دارد یا شامل حیوان حرام گوشت نیز مى‌شود، اختلاف است. بنابر قول دوّم، سوزاندن حیوان موطوء حرام گوشت واجب است و انتفاع از پوست آن با تذکیهنیز جایز نیست.

منبع:فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۱۶۳-۱۶۴.