حکم برخورد چیز پاک با نجس

آیا اگر چیز پاک با نجس برخورد کند نجس می شود؟

توضیح المسائل مراجع مسأله 125 اگر چیز پاک به چیز نجس برسد و هر دو یا یکى از آنها به طورى تر باشد که ترى یکى به دیگرى برسد،چیز پاک نجس مى‌شود(1).و اگر ترى به قدرى کم باشد که به دیگرى نرسد،چیزى که پاک بوده نجس نمى‌شود(2).
(1)خوئى:و هم چنین اگر به چیز سوّمى با همان رطوبت برسد نجسش مى‌کند،و مشهور فرموده‌اند که متنَجّس به طور مطلق مُنَجِّس است ولى این حکم در غیر واسطۀ اوّل محلّ اشکال است اگر چه بنا بر احتیاط واجب اجتناب از او لازم است«مثال»:در صورتى که دست راست به بول متنجِّس شود،آن‌گاه آن دست با رطوبت با دست چپ ملاقات کند این ملاقات موجب نجاست دست چپ خواهد بود و اگر دست چپ بعد از خشکیدن با آب قلیل ملاقات کند آب نیز نجس مى‌شود.ولى اگر با چیز دیگرى با رطوبت ملاقات کند نجاست آن چیز محلّ اشکال است،و احتیاط واجب در اجتناب از آن است..
تبریزى:و هم چنین اگر به چیز سوّمى با همان رطوبت برسد نجسش مى‌کند،و مشهور فرموده‌اند که متنجّس به طور مطلق منجّس است،ولى این حکم در غیر واسطه اوّل و دوّم مورد اشکال واقع شده و فرموده مشهور بعید نیست.
سیستانى:ولى با تعدّد واسطه نجس نمى‌شود.«مثال»:در صورتى که دست راست به بول متنجس شود،آن‌گاه آن دست با رطوبت جدیدى با دست چپ ملاقات کند،این ملاقات موجب نجاست دست چپ خواهد بود و اگر دست چپ بعد از خشک شدن با لباس مرطوب مثلاً ملاقات کند،لباس نیز نجس مى‌شود ولى اگر آن لباس با چیز دیگرى با رطوبت ملاقات کند حکم به نجاست آن چیز نمى‌شود..
(2)خوئى،سیستانى:اگر چه به عین نجس برسد.
بهجت:ولى اگر دست انسان به بدن میّتى که هنوز او را غسل نداده‌اند برسد اگر چه بدن میّت خشک باشد،احتیاط در این است که دست را بشوید. مکارم:مسأله هر گاه چیز پاکى با چیز نجسى ملاقات کند و یکى از آن دو رطوبت داشته باشد نجس مى‌شود،امّا اگر هر دو خشک باشند یا رطوبت به قدرى کم باشد که سرایت نکند،پاک است(مگر در ملاقات چیزى با مردۀ انسان پیش از غسل دادن،که احتیاط واجب اجتناب است هر چند خشک باشد).

منبع: توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت، فاضل، اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

دکمه بازگشت به بالا