حکم وضو با آب غصبی

[مسأله 267 وضو با آب غصبى]
مسأله 267 وضو با آب غصبى و با آبى که معلوم نیست صاحب آن راضى است یا نه (1) ، حرام و باطل است (2) (ولى اگر سابقاً راضى بوده و انسان نمى‌داند که از رضایتش برگشته یا نه، وضو صحیح است (3)) و نیز اگر آب وضو از صورت و دستها در جاى غصبى بریزد (4) ، وضوى او صحیح است (5) .

(1) مکارم: اشکال دارد [و]اگر صاحب آب قبلاً اجازه داده و انسان نمى‌داند از اجازه‌اش برگشته یا نه، وضوى او صحیح است. [پایان مسأله]

(2) زنجانى: حرام و بنا بر احتیاط واجب باطل است؛ ولى اگر صاحب آن سابقاً راضى بوده و معلوم نیست که از رضایت خود برگشته یا نه، وضو گرفتن جایز و صحیح است. و اگر آب وضو از صورت و دستها در جاى غصبى بریزد بنا بر احتیاط واجب وضوى او باطل است؛ چه بتواند در جاى دیگر وضو بگیرد یا نتواند.

(3) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: گلپایگانى، خوئى، سیستانى، صافى و تبریزى نیست]

(4) سیستانى: یا آن که فضایى که در آن وضو مى‌گیرد غصبى باشد. .

(5) اراکى: چنانچه تصرّف در جاى غصبى باشد و یا مستلزم تصرّف باشد، وضوى او باطل است.

گلپایگانى، صافى: چنانچه در غیر آنجا نتواند وضو بگیرد، وضوى او باطل مى‌باشد و اگر در غیر آنجا بتواند وضو بگیرد، وضو صحیح است.

خوئى، تبریزى، سیستانى: چنانچه در غیر آنجا نتواند وضو بگیرد، تکلیف او تیمّم است. و اگر در غیر آنجا بتواند وضو بگیرد لازم است که در غیر آنجا وضو بگیرد، ولى چنانچه در هر دو صورت معصیت کرده، و همان جا وضو بگیرد وضویش صحیح است.

بهجت: مسأله اگر کسى به قصد وضو، آب غصبى را به صورت یا دستهاى خود بریزد و موقع آب ریختن، ملتفت غصبى بودن آب باشد وضویش باطل است. ولى اگر بدون توجّه به غصبى بودن آب، وضو گرفت، اگر چه در اثناءِ وضو فهمید و بقیۀ وضو را با آب مباح انجام داد وضویش صحیح است امّا قیمت آن آب غصبى را ضامن است.

مسأله اختصاصى
بهجت: مسأله 271 اگر کسى بدون قصد وضو، آب غصبى را به صورت و دستهاى خود ریخت و پس از آن که عرفاً آب از بین رفت به قصد وضو گرفتن به صورت و دستهاى خود که تر شده است دست کشید، وضویش صحیح است.

منبع: توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت، فاضل، اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.(نام هر کدام از مراجع که در مسئله بالا ذکر نشده است یعنی موافق با مساله است و مواردی که مرجعی مخالف مساله فوق است در زیر مسئله ذکر شده است.)

[irp posts=”16055″ name=”شرایط وضو”]

دکمه بازگشت به بالا