حکم وضو گرفتن در مسافر خانه و رستوران

[مسأله 270 وضو گرفتن از حوض تیمچه‌ها و مسافر خانه‌ها]
مسأله 270 وضو گرفتن از حوض تیمچه‌ها و مسافر خانه‌ها و مانند اینها براى کسانى که ساکن آن جاها نیستند، در صورتى صحیح است که معمولاً کسانى هم که ساکن آنجاها نیستند، با آب آنها وضو بگیرند (1) .

(1) فاضل: و وضو گرفتن مردم کاشف از اجازۀ عمومى باشد.

سیستانى: و کسى منع نکند.

گلپایگانى، صافى: با علم به رضایت صاحبان آنها صحیح است هر چند علم به رضایت از وضو گرفتن کسانى که در آنجاها ساکن نیستند و ممانعت نکردن صاحبان آنها، حاصل شود.

زنجانى: در صورتى صحیح است که از طریقى جواز آن ثابت شود؛ مثل این که براى نوع افراد اطمینان به جواز حاصل شود مثلاً از این راه که معمولاً کسانى هم که ساکن آنجاها نیستند از آنها وضو بگیرند.

مکارم: رجوع کنید به ذیل مسأله 269.

مسأله اختصاصى
مکارم: مسأله 290 هر گاه کسى محصّل مدرسه‌اى نیست ولى میهمان محصلین است، وضو گرفتن او در آن مدرسه اشکال ندارد، به شرط این که پذیرفتن چنان میهمانى بر خلاف شرایط وقف نباشد، هم چنین در مورد کسى که میهمان مسافران مسافر خانه و یا ساکنان تیمچه‌ها است.

منبع: توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت، فاضل، اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.(نام هر کدام از مراجع که در مسئله بالا ذکر نشده است یعنی موافق با مساله است و مواردی که مرجعی مخالف مساله فوق است در زیر مسئله ذکر شده است.)

[irp posts=”16055″ name=”شرایط وضو”]

دکمه بازگشت به بالا