روایات خلاف عقل در مورد علت زلزله و خسوف و کسوف

پرسش : در تفسیر زلزله و خسوف و کسوف و امثال آن در احادیث چیزهاى بر خلاف عقل آمده است ; مانند ایـنـکـه مـاه و خـورشـید گاهى بنور خویش مغرور مى شوند خداوند آنها را دردریاى ظلمت فرو مى برد و اینکه باران از دریاى میان زمین و آسمان فرود ;و مثل اینکه رعد آواز ملک
پاسخ : همه اینها باخبار آحاد نقل شده است یعنى یکنفر و دو نفر روایت کردند و احتمال راست و دروغ در گـفـتـار آنها هست و ما اطمینان بصحت اخبار آحاد نداریم و در این گونه امور باخبارى تمسک مـى کـنـیـم کـه بـتواتر ثابت شود یعنى ناقلین اول آن از امام و پیغمبر صلى اللّه علیه و آله و سلم بـانـدازه اى بـاشند که احتمال توطئه و تبانى بر نشر اکاذیب درباره آنها داده نشود , و علامه حلى (ره ) در کتاب نهایه الاصول گوید : ملاحده عمدا اباطیل و خرافات داخل احادیث پیغمبر کردند تا مردم را از دین متنفر سازند . و عـلماى دین مانند خواجه نصیر طوسى و علامه حلى رحمهما اللّه وامثال آنها علت طبیعى همه اینها را مى دانستند مثل آنکه ماه جلوى آفتاب حائل مى شود و در کسوف و حبس بخار در زلزله ; و هیچیک از آنها بر ایشان مجهول نبود . و اهـل حـدیث طریقه اى دارند که پسندیده علماى دیگر نیست و مبالغه آنها در صحت هرحدیثى موجب خرابى دین مى دانند . مـسـلـمان باید معتقد باشد که طبیعت هر چه کند مسخر امر پروردگار است و هر چیز درجهان باراده او است خواه باران از ابر بیاید و ابر را باد بیاورد یا چیز دیگر . و خداوند فرمود : یرسل الریاح فتثیر سحابا بادها را مى فرستد تا ابرها رابرمى انگیزد . راندن ابر را بباد نسبت داده , تازیانه و بانگ ملک را نام نبرد .

دکمه بازگشت به بالا