آیات قبل و بعد آیه ولایت دال بر دوستی دارد

پرسش : اینکه گفته مى شود آیه 55 سوره مائده درباره ولایت على (ع ) نازل شده این تفسیر باآیات قبل و بعد سازگار نیست زیرا در آنها ولایت به معنى دوستى آمده است ؟
پاسخ : آیات قرآن چون تدریجا , در وقایع مختلف نازل گردیده همیشه پیوند با حوادثى داردکه در زمینه آن نازل شده است لذا بسیار مى شود که دو آیه پشت سرهم نازل شده امادر دو حادثه مختلف بوده و مـسیر آنها بخاطر پیوند با آن حوادث از یکدیگر جدامى شود با توجه به اینکه آیه انما ولیکم اللّه به گـواهـى شـان نزولش در زمینه زکات دادن على (ع ) در حال رکوع نازل شده و آیات گذشته و آینده در حوادث دیگرى نازل شده نمى توانیم روى پیوند آنها تکیه کنیم . گذشته از اینها اتفاقا آیه مزبور تناسب با آیات گذشته و آینده نیز دارد زیرا درآنها سخن از ولایت به معنى یارى و نصرت و در آیه 55 سوره مائده سخن از ولایت به معنى رهبرى و تصرف مى باشد و شـک نـیـسـت کـه شـخص ولى و سرپرست و متصرف , یار و یاورپیروان خویش نیز خواهد بود به عبارت دیگر یار و یاور بودن یکى از شئوون ولایت مطلقه است .

دکمه بازگشت به بالا