حدیث منزلت دلالت بر خلافت علی در زمان حیات پیامبر

پرسش : ایـنکه شیعه مى گوید : پیامبر (ص ) هنگام حرکت به سوى تبوک به على (ع ) فرمود : تو نسبت به مـن بـه مـنـزلـه هارون از موسى هستى جز اینکه بعد از من پیامبرى نیست و این حدیث را سند خـلافت بلافصل على (ع ) ذکر کرده مى دانیم و هارون در زمان حیات موسی جانشین حضرت موسی بوده است پس منظور زمان حیات پیامبر است؟
پاسخ : جـمـله جز اینکه بعد از من پیامبرى نیست پاسخ این ایراد را به خوبى مى دهد ,زیرا اگر گفتار پـیـامـبـر (ص ) که مى گوید تو به منزله هارون نسبت من هستى مخصوص به زمان حیات پیامبر (ص ) بـود جـمله الا انه لا نبى بعدى ( جز اینکه بعد از من پیامبرى نیست ) هیچ لزومى نداشت زیـرا وقتى سخن مخصوص به زمان حیات پیامبر (ص )باشد , درباره بعد از او سخن گفتن کاملا نـامـنـاسـب اسـت ( و بـه اصطلاح این استثناءجنبه منقطع پیدا مى کند که بر خلاف ظاهر کلام مـى بـاشد ) بنابراین وجود این استثناءبه خوبى نشان مى دهد که گفتار پیامبر (ص ) ناظر به زمان بـعـد از مـرگ او نیز بوده است , منتها براى اینکه اشتباه نشود و کسانى على (ع ) را به نبوت بعد از پـیـامـبـربـرنـگـزینند , مى فرماید : تو همه این مقامها را دارى ولى بعد از من پیامبر نخواهى بود , بـنابراین مفهوم کلام پیامبر (ص ) این مى شود که تو تمام مقامات هارون رادارى نه تنها در حیات مـن بـعـد از وفـات مـن هم این مقامها ادامه خواهد یافت ( جزمقام نبوت ) و به این ترتیب روشن مى شود که تشبیه على (ع ) به هارون از نظرمقامات است نه از نظر مدت ادامه این مقامات هارون نـیـز اگـر زنده مى ماند مسلما هم مقام جانشینى موسى را داشت و هم مقام نبوت را و با توجه به ایـنـکـه هـارون طـبق صریح قرآن هم مقام وزارت و معاونت موسى (ع ) را داشت و هم شریک در رهـبـرى ( تـحـت نـظـر موسى ) بود و هم پیامبر بود تمام این مقامات به جز نبوت براى على (ع ) ثـابـت مى گردد حتى بعد از وفات پیامبر (ص ) به گواهى جمله الا انه لا نبى بعدى ( جزاینکه بعد از من پیامبرى نیست )

دکمه بازگشت به بالا