هدف از خلقت انسان در جهان

پرسش : هدف از آفرینش انسان در این جهان را توضیح دهید ؟
پاسخ : هـدف از آفـرینش انسان در این جهان و مجهز ساختن او به گرایشهاى متضاد و به نیروى اراده و انـتخاب و به انواع شناختهاى عقلى و نقلى و فراهم کردن زمینه براى رفتارهاى گوناگون و قرار دادن وى بـر سر دو راهیهاى حق و باطل و خیر و شر , این است که در معرض آزمایشهاى بى شمار واقـع شـود و مـسـیر تکامل خود را با اراده واختیار برگزیند تا به نتایج اعمال اختیارى و پاداش و کـیـفـر آنـها برسد و در حقیقت سراسر زندگى دنیا براى انسان , آزمایش و ساختن و پرداختن به هـویـت انـسـانى خویش است و حتى در آخرین لحظات زندگى هم , معاف از آزمایش و تکلیف و انجام وظیفه نیست .

دکمه بازگشت به بالا