احسن الخالقین که در قرآن آمده مگر غیر خدا آفریننده دیگری هست

پرسش : در سـوره مـومنون پس از نقل سیر بوجود آمدن انسان مى گوید : فتبارک اللّه احسن الخالقین پس بزرگ و پر برکت است خدایى که بهترین آفرینندگان است مگر غیر ازخدا آفریدگار دیگرى وجود دارد ؟
پاسخ : کلمه خلق به معنى اندازه گیرى و صنعت درباره غیر خداوند نیز صادق است ولى البته خلق خدا با خلق غیر او از جهات گوناگونى متفاوت است : خداوند ماده و صورت اشیاءرا مى آفریند در حالى کـه اگـر انسان بخواهد چیزى ایجاد کند تنها مى تواند بااستفاده از مواد موجود این جهان صورت تازه اى به آن ببخشد . از سـوى دیگر خلقت وآفرینش خداوند , نامحدود است و آو آفریدگار همه چیز است در حالى که انـسـان مـوجودات بسیار محدودى را مى تواند ابداع کند و گاه توام با انواع ضعفها ونقصهاست اما خلق و ابداع پروردگار خالى از هرگونه عیب و نقص است . از سوى سوم در آنجا که انسان توانایى بر این امر پیدا مى کند آن نیز به اذن و فرمان خداست .

دکمه بازگشت به بالا