آفرینش انسان و زمین چند هزار سال پیش

پرسش : مـتـدیـنـیـن مـى گـویند از اول آفرینش تاکنون هفت یا هشتهزار سال است با آنکه علماى امروز فـرنـگـسـتـان از طبقات الارض و قرائن دیگر چنان دانسته اند که میلیونها سال براین کره زمین گذشته است ; و جمع بین این دو چگونه مى شود ؟
پاسخ : در تـورات یهود عمر جهان را بمدت کم محدود کرده است و چنانکه گفتیم این تورات راحضرت موسى بن عمران علیه السلام ننوشت , تا کلام او حجت باشد و مورخین مسلمان هم این مدت را از تـورات بـرداشـتـه اند و در قرآن و احادیث متواتره مدتى براى ابتداى آفرینش معین نیست بلکه از بـعض احادیث استمرار خلقت از اول تا مدت غیر محدودمعلوم مى شود که فرمود پیش از این آدم باز آدم بود و پیش از آن هم آدم بود وهکذا . و کـلام طبیعیین از جهت دیگر بسیار بعید است چون دو هزار سال اخیر انسان با این فطانت علوم بسیار استنباط کرد و صنایع بسیار اختراع نمود پس چگونه میلیونها سال بر او گذشت و هیچ نکرد ؟ و معقول تر مینماید که اگر گوئیم در این میلیونها سال بارها انسان در زمین پدید آمده و بتوالد و تناسل بسیار شدند و بعلتى منقرض گردیدند مانند زلزله ها و طغیان آبها و امثال آن و باز و بسته دیـگـر پـدیـد آمـدنـد وهکذا , و آنها که مى گویند انسان بوزینه بود هیچ دلیل ندارند و بحدس و تخمین سخنى مى گویند

دکمه بازگشت به بالا