از نظر عقلی حضرت آدم چگونه بدون پدر و مادر آفریده شده

پرسش : آدم ابوالبشر که بود ؟ و آیا بدلیل عقلى مى توان امکان وجود او را ثابت کرد ؟
پاسخ : طـبـیعیین امروز مى گویند کره زمین از خورشید جدا شد و گرم و گداخته بود مانندخورشید که هیچ موجود زنده در آن نمى توانست زیست کند و بتدریج سرد شد و قابل زیستن گشت , پس اولـیـن مـوجـود زنده بى پدر و مادر پدید آمد خواه انسان و خواه حیوان دیگر و همان تعجب که از خـلـقت آدم از خاک هست همان تعجب از خلقت حیوان دیگر نیز هست , و اگر ممکنست حیوان دیگر بى پدر و مادر از خاک پدید آید , پدیدآمدن آدم ابوالبشر هم ممکن است . و نـیـز گوئیم خلقت حیوان بتولد یعنى از مواد ارضى بى پدر و مادر شواهد بسیار داردو در کتب حکمت مذکور است مانند خلقت ماهى در آب قنات بى اتصال بجائى , و شپش ازچرک و امثال آن , و اینها لابد سبب طبیعى نادر الوقوع دارد .

دکمه بازگشت به بالا