چرا خداوند ابلیس یا شیطان را آفرید؟

پرسش : خداوند که مى دانست ابلیس انسان ها را گمراه مى کند , چرا او را خلق کرد ؟
پاسخ : همه اجزاى عالم در ارتباط با یکدیگرند . ایـن ارتباط سبب مى شود که میان آنهاتفاوت و اختلاف باشد , در غیر این صورت همه اجزا به یک جزء واحد تبدیل خواهدشد ; و بدین سان خلقت و وجود باطل خواهد شد . از ایـن روسـت که اگر شر و فسادنباشد , خیر و صلاح معنا نخواهد یافت , اگر درد و رنج نباشد , رفـاه و آسـایـش بـى مـعنا خواهد شد , اگر نقص نباشد کمال وجود نخواهد داشت , اگر شقاوت نباشدسعادت بى معنا خواهد بود و اگر معصیت نباشد طاعت و امر و نهى معنا نخواهند داشت پس روشـن مى شود که وجود شیطان از ارکان نظام عالم انسانى است که بر اساس اختیارو کمال بر پا شده است .

دکمه بازگشت به بالا