چرا خداوند انسان های کافر را آفرید؟

پرسش : فائده خلق انسان هاى کافر چیست در حالیکه خداوند مى داند که این انسان ها کفرخواهند ورزید و به جهنم خواهند رفت ؟
پاسخ : خداوند تبارک و تعالى غنى مطلق است و از خلقت عالم و انسان هیچ نفع و سودى به او نمى رسد . اما اگر مراد فائده براى جهان است , وجود انسان هاى کافر در عین آنکه کفرشان مستند به اختیار و سـوءاسـتـفـاده از آن اسـت , سـبب معنا یافتن ایمان مومنان و ارزش کارهاى آنان و امتحانات و ابتلائاتى است که کمال انسان ها بر آن متوقف است . و امـا اگـر مراد سود خود شخص است ; اولا نعمت حیات و خروج از کتم عدم خود بالاترین فواید براى انسان چه مومن چه کافر است . ثـانیا علم و آگاهى , عواطف و احساسات , زندگى تشکیل خانواده و بسیارى از موارد دیگر نیز از فواید مترتب برزندگى و حیات انسان است . ثـالـثـا , این خود انسان است که با انتخاب و سوءاستفاده از اختیار خود را به تباهى مى کشد و علم خداوندى سبب نمى شود که اختیاراز او سلب گردد . کـفـر کافر علتهاى فراوانى دارد و تقدیر و قضاى الهى نیز به فعل اختیارى او تعلق گرفته است نه فعل جبرى و اضطرارى .

دکمه بازگشت به بالا