هدف و غرض خداوند از خلقت انسان و جهان

پرسش : آیا خداوند از خلقت جهان و مخلوقات غرض دارد ؟
پاسخ : بله , اما غرض الهى با اغراض ما انسان ها دو گونه تفاوت دارد : الف ; خداوندمتعال که غنى بالذات و جامع جمیع کمالات است , بوسیله اغراض افعالش نمى خواهد به کمالى دست یابد . ب ; مـصـلـحت و مفسده در کارها یا اشیاء بر خداوند حاکم نیست ,آنگونه که بر ما حاکم است و ما براى رسیدن به آن مصالح یا گریز از آن مفاسد دست به عمل مى زنیم .

دکمه بازگشت به بالا