آیا خداوند به هدف خود از آفرینش انسان نرسیده؟

پرسش : هدف خداوند از خلق زمین و آسمان و مسخر ساختن آنها براى انسان هدایت انسان است . در حالیکه همه انسانها ایمان نمى آورند . آیا این نشان نمى دهد که خداوندنتوانسته است به هدفش دست یابد و شکست خورده است ؟
پاسخ : هـدف خـداونـد از خلق زمین و آسمان و مسخر ساختن آنها براى انسان هدایت اجبارى وایمان از روى اجبار و قصد نبوده است بلکه هدایت و ایمان آوردن انسان ها از طریق اختیار و قصد و آگاهى است . از این رو مسخر ساختن زمین و آسمان براى انسان صرفابراى امتحان و آزمایش و زمینه ساز ایمان اختیارى انسان است . بـه بـیـان دیـگـرخـداونـد هـدایـت و ایـمـان هـمـه انـسـانها را قصد نکرده است تا در اثر ایمان نـیاوردن گروهى در رسیدن به هدفش ناکام باشد بلکه هدف او امتحان انسان و ایمان اختیارى او بوده است که محقق شده است .

دکمه بازگشت به بالا