هدف و علت غایی آفرینش جهان

پرسش : آیا براى جهان هدف و علت غائى مى توان قائل شد ؟
پاسخ : با اثبات وجود خداى حکیم بى هدف بودن جهان باطل مى شود , علاوه بر این , جاى این سوال است که چگونه هر انسان عاقلى با مشاهده مصنوعات بشرى پى به هدفمندى آنهامى برد , اما با مشاهده نـظـام شگفت انگیز جهان و هماهنگى پدیده هاى آن و فواید وو مصالح بیشمارى که بر آنها مترتب مى شود پى به هدفمندى جهان نمى برد ؟

دکمه بازگشت به بالا