آفرینش جهان در 6 روز

پرسش : در آیـات قرآن آمده : جهان در شش روز آفریده شده در حالى که پیدایش مجموعه جهان در شش روز چیزى است بر خلاف علم زیرا علم مى گوید : میلیاردها سال طول کشید تازمین و آسمان به وضع کنونى درآمد به علاوه قبل از آفرینش زمین و آسمان شب و روزى وجود نداشت که اینها در
پاسخ : بـسـیار مى شود که یوم ( روز ) به معنى یک دوران به کار مى رود در قرآن صدهابار کلمه یوم ( روز ) و ایام ( روزها ) بکار رفته است و در بسیارى از موارد به معنى شبانه روزى معمول نیست مثلا تـعـبـیـر از عـالـم رستاخیز به یوم القیمه نشان مى دهد مجموعه رستاخیز که دورانى است بسیار طـولانـى بـه عـنوان روز قیامت شمرده شده است بنابراین خداوند مجموعه زمین و آسمان را در شش دوران متوالى آفریده است هرچند این دورانها گاهى به میلیونها یا میلیاردها سال بالغ شده است و علم امروزهیچگونه مطلبى که مخالف این موضوع باشد بیان نکرده است .
پس خداوند مجموعه زمین و آسمان را در شش دوران متوالى آفریده است، هر چند این دوران ها گاهى به میلیون ها یا میلیاردها سال بالغ شده است و علم امروز هیچ گونه مطلبى را که مخالف این موضوع باشد بیان نکرده است.

این دوران هاى ششگانه احتمالاً به ترتیب ذیل بوده است:
1 ـ روزى که همه جهان به صورت توده گازى شکلى بود که با گردش به دور خود از هم جدا گردید و کرات را تشکیل داد.
2 ـ این کرات تدریجاً به صورت توده مذاب و نورانى و یا سرد و قابل سکونت در آمدند.
3 ـ روز دیگر منظومه شمسى تشکیل یافت و زمین از خورشید جدا شد.
4 ـ روز دیگر زمین سرد و آماده حیات گردید.
5 ـ سپس گیاهان و درختان در زمین آشکار شدند.
6 ـ سرانجام حیوانات و انسان در روى زمین ظاهر گشتند.

دکمه بازگشت به بالا