چرا خداوند جهان را در یک لحظه نیافرید؟

پرسش : خـداونـد بـا وجـود قـدرت بـى انتهایى که دارد مى توانست همه آسمانها و زمین را در یک لحظه بیافریند چرا آنها را در دورانهاى طولانى قرار داد ؟
پاسخ : آفـرینش اگر در یک لحظه مى بود , کمتر مى توانست از عظمت و قدرت و علم آفریدگارحکایت کـنـد امـا هنگامى که در مراحل مختلف و چهره هاى گوناگون طبق برنامه هاى منظم و حساب شده انجام گیرد دلیل روشنترى براى شناسایى آفریدگار خواهد بود .

دکمه بازگشت به بالا