هدف عالی از آفرینش انسان

پرسش : فـلاسـفـه الـهـى و پـیروان ادیان همگى معتقد به وجود یک هدف عالى براى آفرینشند این هدف چیست ؟
پاسخ : اصل اولى در این بحث آن است که بدانیم او در هیچ چیز به ما شباهت ندارد ماموجودى هستیم از هـر نـظر محدود ولى خداوند وجودى است که از هر نظر بى نهایت است علم و قدرتش بى انتها در ایـنـجـا مى توان نتیجه گرفت که هدف حتما چیزى مربوط به خودماست بنابراین هدف آفرینش چیزى جز تکامل و تعالى انسان نیست و در آیات قرآن به سه بعد وجود انسان ( بعد آگاهى و ایمان , بـعـد اخـلاق و بـعـد عـمل ) اشاره شده که بیانگر هدف تکاملى آفرینش است که به خود انسانها بازمى گردد .

دکمه بازگشت به بالا