Ultimate magazine theme for WordPress.

چرا در اسلام مرد میتواند برخلاف میل همسر چهار زن بگیرد؟

فلسفه چهار همسر در اسلام

پرسش: چنانچه محرز و مشخص است طبق اصول علمی و عملیه دین مبین و اسلام ناب محمدی (ص) ،مرد امکان اختیار نمودن 4 زوجه را به شرط برقراری عدالت که ملاک عدالت ظاهریست،دارد . از طرفی حس حسادتی که بین زوجه های یک مرد نسبت به یکدیگر وجود دارد با اصل تجویز خداوند از بابت اختیار نمودن چهار زن دائم و هرچند موقت ، در تعارض است . بعبارتی خداوند بدوا اجازه چهار همسر دائم اختیار نمودن توسط مرد را داده ،لکن از طرفی حس حسادت زوجه ها نسبت به یکدیگر را هم ،نیز قرار داده .این تعارض چگونه قابل توجیه است؟

فلسفه چهار همسر در اسلام

پاسخ: در پاسخ با این سوال می توان به چند نکته اشاره نمود؛
1- تعدد زوجات اصل اولی نیست، بلکه اصل اولی تک همسری است. به همین خاطر برای تعدد زوجات شرط دشوار رعایت عدالت لحاظ شده است
2- آنچه درحکم تعدد زوجات لحاظ شده جواز است و نه وجوب. بنابراین تشخیص به خود افراد واگذار شده است که متناسب با سود و زیان احتمالی و در نظر گرفتن شرایط اقدام کنند. از اینرو انچه که در واقعیت شاهد ان هستیم این است که کمتر فرد و موردی را می بینیم که در عصر حاضر از چنین اجازه ای استفاده کند.
3- آنچه را که مورد اشاره قرار دادید در دیگر موارد هم دارای مصداق است. مثلا می توان اینگونه گفت چرا با وجود اینکه امکان ازدواج برای برخی از دخترها و پسرها وجود ندارد اما غریزه جنسی در انها وجود دارد؟
4- با لحاظ اینکه به اعتقاد برخی روانشناسان هسته شخصیت مردان را غریزه جنسی تشکیل می دهد لذا در مواردی که مرد نیازمند زوجه دیگری باشد اما این امکان از وی سلب شود، این محرومیت می تواند تبدیل شده و خود را در قالب رفتار پرخاشگرانه و…نسبت به همسر بروز دهد.
5- توجه به این نکته که پیامد و خطر گرفتار شدن زنان به حسادت به مراتب کمتر از گرفتاری به معصیت و عمل منافی عفت مردان است