آیا دیوانگان و عقب مانده ها و معلولان ذهنی تکلیف شرعی دارند؟

حکم معلولان ذهنی و دیوانگان در تکالیف شرعی

معلولان ذهنی

پرسش : آیا دیوانگان و معلولان ذهنی یا همان عقب مانده های ذهنی تکلیف شرعی دارند؟ آیا با وجود سن بالا تکلیف شرعی دارند؟
از نظر عقل و نقل، این گونه افراد چون از ادراک متناسب و قابل قبول که شرط هر تکلیف و مسئولیتی است، بی بهره اند، در دنیا هم تکلیفی بر عهده آنان نیست. اما اگر به اندازه کافی شعور و تمییز داشته باشند که بتوانند عبادات را انجام دهند در چنین صورتی مکلف به احکام شرعیه هستند.

دکمه بازگشت به بالا