Ultimate magazine theme for WordPress.

کفاره چیست؟

کفاره چیست؟

کفاره چیست؟

کفاره از ماده کفر، به معناى پوشاندن است و دراصطلاح دینى، عبارت است از پرداخت صدقه، قربانى و انجام عمل شرعى و مانند آن به خاطر گناهى که انجام گرفته است و چون این عمل، آثار گناه را محو مى‏ سازد و آن را از انسان مى ‏پوشاند، کفاره نامیده مى‏شود. کفاره در همه شرایع و ادیان، براى اجتناب از عواقب سوء مخالفت با احکام شرعى، تعیین گردیده است.

موارد کفاره چیست؟

انجام برخی گناهان باعث وجوب کفاره بر انسان می‌شود، برخی از این موارد به فتوای مشهور مراجع تقلید عبارتند از:

کفاره روزه

باطل کردن روزه ماه رمضان: کفاره شکستن عمدی روزه ماه رمضان، آزاد کردن یک بنده یا غذا دادن به شصت فقیر یا دو ماه روزه گرفتن است که ۳۱ روز آن پشت سر هم است.
باطل کردن روزه ماه رمضان با کاری حرام: در صورت شکستن روزه ماه رمضان با کاری حرام (خوردنی حرام، استمنا، زنا،…) باید کفاره جمع پرداخت کند: آزاد کردن یک برده و شصت روز روزه و غذا دادن به شصت فقیر. در زمانی که برده‌ای برای آزاد کردن نباشد این بخش از کفاره ساقط می‌شود.
باطل کردن قضای روزه ماه رمضان: کسی که قضای روزه ماه رمضان را گرفته، اگر بعدازظهر عمداً روزه‌اش را باطل کند باید به ده فقیر، هرکدام یک مُد که تقریباً هفتصد و پنجاه گرم است، طعام دهد و اگر نمی‌تواند، سه روز روزه بگیرد.[۱۶]

کفاره قتل

اگر فردی کسی را به قتل رساند باید جریمه و کفاره این کار خود را بپردازد که در قرآن حکم صورت‌های مختلف آن بیان شده است.

کشتن عمدی مؤمن: کفاره جمع دارد که عبارتند از: آزاد کردن یک برده، و شصت روز روزه و غذا دادن به شصت فقیر.
کشتن سهوی مؤمن: ابتدا باید بنده آزاد کند و در صورت ناتوانی از آن، دو ماه پی در پی روزه بگیرد و در صورتی که نتواند، شصت فقیر را سیر کند.

کفاره شکستن قسم

اگر قسم شرعی بخورد که کاری را انجام دهد یا ترک کند ولی به آن قسم خود عمل نکند باید یک بنده آزاد کند، یا ده فقیر را سیر کند، یا آنان را بپوشاند و اگر هیچکدام را نتوانست سه روز، روزه بگیرد.[۱۸] حکم این کفاره به صراحت در قرآن آمده است. [یادداشت ۲]

کفاره شکستن نذر و عهد

کفاره شکستن نذر یا عهد شرعی در فتوای مشهور فقها یکی از این سه کار است: آزاد کردن یک بنده یا غذا دادن به شصت فقیر یا دو ماه روزه گرفتن.

کفاره حج و عمره

در کفارات مربوط به حج، کفاره دو عمل از مناسک حج در آیات قرآن ترسیم شده است:

الف. کفاره تراشیدن سر، قبل از قربانی

ب. کفاره صید در حال احرام

در روایات، کفاره سایر محرمات احرام مانند چیدن ناخن، زدودن موهای بدن، استعمال بوی خوش، پوشاندن سر یا در سایه رفتن برای مردان،… بیان شده است.

زنی که در مصیبت، موی خود را بچیند

کفّاره زنی که موهای خود را در مصیبت چیده یا صورت خود را خراش داده است، آزاد کردن یک بنده یا غذا دادن به شصت فقیر یا دو ماه روزه گرفتن است که ۳۱ روز آن پشت سر هم است.

مردی که در مصیبت، پیراهن خود را پاره کند

مردی که در مصیبت زن یا فرزندش پیراهن خود را پاره کرده باید یک بنده آزاد کند یا ده فقیر را سیر کند یا آنان را بپوشاند و اگر هیچکدام را نتوانست سه روز روزه بگیرد.