فجر صادق و فجر کاذب چیست؟ و چه زمانی است؟

فجر صادق و فجر کاذب

فجر کاذب یا همان صبح کاذب لحظه ای که شب به پایان رسیده است و از طرف مشرق نور سفیدی به صورت عمودی است و گسترش پیدا نکرده است و در این وقت با وجود اینکه شب به پایان رسیده ولی وقت نماز صبح نرسیده به همین خاطر فجر کاذب می گویند و چند دقیقه بعد این نور بصورت افقی گسترش پیدا می کند و در آسمان پراکنده می شود و اول وقت نماز صبح است که بیشترین فضیلت را دارد.

تصویری از فجر صادق:

فجر صادق

فجر صادق

فجر صادق که دقایقی پس از فجر کاذب رخ می‌دهد، زمانی است که نور سفید افق پراکنده شود. این لحظه، آغاز فجر صادق و اول وقت نماز صبح بوده و به تدریج که درخشندگی فجر صادق بیشتر شود ستاره‌ها نیز ناپدید می‌شوند. با طلوع نخستین پرتو لبه بالای خورشید، وقت نماز صبح پایان می‌یابد.

تصویری از فجر کاذب:

فجر کاذب

فجر کاذب

فجر کاذب (در غروب)
فجر کاذب لحظه‌ای است که شب به پایان رسیده و برای اولین بار بعد از پایان شب، نور سفیدی در افق (در سمت مشرق) پیدا می‌شود و این سفیدی به شکل عمودی از نور است. در این لحظه، اگرچه شب به پایان رسیده، ولی هنوز وقت نماز صبح نرسیده است.

علت این پدیده انعکاس ضعیفی از نور خورشید در اثر غبارهای موجود در جوّ است که به صورت مخروط نورانی کم فروغی در امتداد منطقه البروج به هنگام طلوع خورشید مشاهده می‌شود. روشنایی آن به قدری کم است که فقط از نواحی بسیار تاریک می‌توان آن‌ را تشخیص داد و در شهرهای بزرگی مانند تهران، دیدن آنها عملا غیرممکن است. این پدیده در مناطق استوایی به خوبی قابل رﺆیت است. این نور هنگام غروب خورشید نیز دیده می‌شود.

تفاوت بین فجر صادق با فجر صادق

1. فجر کاذب از افق جداست، در حالی که فجر صادق به افق متصل است.
2. فجر کاذب عمودی است، اما فجر صادق افقی است.
3. فجر کاذب هنگام اولین لحظه طلوع درخشان است، ولی به مرور از بین می رود، در حالی که فجر صادق با نور کم طلوع می کند و با گذشت زمان پر نور می شود.

دکمه بازگشت به بالا