نذر روزه در سفر

در این پست میخواهیم احکام نذر روزه در سفر را بیان کنیم که شامل نذر روزه مستحبی در سفر و همچنین نذر روزه قضا در سفر و نذر روزه ماه مبارک رمضان در سفر است پس با ماه همراه شوید:

نذر روزه در سفر

نذر روزه در سفر

مسأله 1717 اگر نذر کند روزه بگیرد (1) و روز آن را معین نکند، نمی تواند آن را در سفر به جا آورد. ولی چنانچه نذر کند که روز معینی را در سفر روزه بگیرد (2) باید آن را در سفر به جا آورد. و نیز اگر نذر کند روز معینی را چه مسافر باشد یا نباشد، روزه بگیرد باید آن روز را اگر چه مسافر باشد روزه بگیرد.

(1) (خوئی، سیستانی:) روزه مستحبی بگیرد..

(2) (مکارم:) یا نذر کند روز معینی را چه مسافر باشد چه نباشد روزه بگیرد، احتیاط واجب آن است که آن روز را اگر چه مسافر باشد روزه بگیرد.

(زنجانی:) مسأله مسافر نمی تواند روزه مستحبی بگیرد، مگر در مدینه طیبه (به تفصیلی که در مسأله بعد می آید) و اگر نذر کند روزه مستحبی بگیرد، نمی تواند آن را در سفر به جا آورد، مگر در نیت نذر تصریح کرده باشد که روزه را در سفر انجام دهد، یا چه مسافر باشد یا نباشد روزه بگیرد، و لازم نیست قبل از رفتن به مسافرت نذر کند بلکه می تواند بعد از سفر نذر کند که در همان سفر روزه بگیرد.

(بهجت:) مسأله مسافر نمی تواند در سفر روزه بگیرد، مگر این که روزه گرفتن در سفر را نذر کرده باشد، که در این صورت روزه گرفتن صحیح است، و بنا بر احتیاط واجب روزه مستحبی را در سفر به نیت رجاء باید گرفت، مگر در مدینه مشرفه که بنا بر روایت، مسافر می تواند برای برآورده شدن حاجت سه روز روزه بگیرد.

نذر روزه در سفر مطالق نظر آیت الله خامنه ای

طبق نظر مقام معظم رهبری در روزه‌ نذرى بنابر احتیاط واجب باید نذر در حضر (غیر سفر) و قبل از طلوع فجر روزى باشد که قصد روزه گرفتن دارید، بنابراین نذر در روز نسبت به روزه همان روز، و یا نذر روزه در حال سفر بنابر احتیاط واجب صحیح نیست.

س109. بنده نذر کردم که چهل روز پشت سر هم روزه بگیرم اما سفری برای من پیش آمده که ناچار از انجام آن هستم. تکلیف نماز و روزه بنده چه می‌شود؟
ج) اگر برای آن وقت تعیین کرده است و ناچار شد به سفر برود، باید قضای آن مقداری را که سفر کرده به‌جا آورد؛ ولی اگر وقت تعیین نکرده ‏است باید در موقع دیگری چهل روز پی در پی روزه بگیرد.‏
س110. شخصی که مفطری انجام نداده، در سفر مثلاً در ساعت ده نذر می‌کند که امروز را روزه می‌گیرم، آیا نذر او صحیح است یا باید نذر قبل از سفر و قبل از طلوع فجر باشد؟
ج) روزه مستحبی در سفر که با نذر صحیح است، باید قبل از طلوع فجر باشد و بنابر احتیاط مشروط است به این که نذر در حَضَر منعقد شده باشد.

بنابراین طبق نظر مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای نذر روزه مستحبی در سفر به شرطی صحیح است که قبل از طلوع فجر باشد و اینکه در حضر باشد.

نذر روزه در سفر مطابق نظر آیت الله سیستانی

اگر نذر کند روزه مستحبی بگیرد و روز آن را معین نکند، نمی‌تواند آن را در سفر بجا آورد، ولی چنانچه نذر کند که روز معینی را در سفر روزه بگیرد، باید آن را در سفر بجا آورد. و نیز اگر نذر کند روز معینی را چه مسافر باشد یا نباشد، روزه بگیرد، باید آن روز را اگرچه مسافر باشد روزه بگیرد.

نذر روزه ماه رمضان در سفر

آیا میتوان سفر در ماه رمضان را روزه نذر کنیم تا بتوانیم روزه بگیریم؟

نظر همه مراجع : نذر روزه ماه رمضان در سفر جایز نیست.

نذر روزه قضا در سفر

آیا نذر روزه قضا در سفر صحیح است؟
نذر روزه قضا ماه مبارک رمضان در سفر باطل است و صحیح نیست.

 

 

دکمه بازگشت به بالا