Ultimate magazine theme for WordPress.

مسافت شرعی چند کیلومتر است؟

مسافت شرعی چند کیلومتر است

مسافت شرعی مقدار مسافتی که با پیموده شدن آن، شخص از نظر شرعی مسافر محسوب می‌شود و باید نماز را شکسته بخواند و روزه‌اش را افطار کند. به فتوای اکثریت فقیهان شیعه مسافت شرعی ۸ فرسخ شرعی است چه فقط در مسیر رفت باشد یا مجموع رفت و آمد را شامل شود.

فقیهان شیعه درباره این که هر فرسخ شرعی چند کیلومتر است چند نظریه داده‌اند، و به همین جهت هشت فرسخ که همان حد شرعی مسافرت است نیز در نظر آنها متفاوت است: ۴۰ کیلومتر، ۴۳ کیلومتر، ۴۴ کیلومتر، و ۴۵ کیلومتر ، که این مسافت مجموع مسافت رفت و برگشت است بنابراین یعنی اگر کسی که طبق نظر اکثر مراجع 22/5 کیلومتر را سفر کند، مسافر محسوب می شود و زیر نظر تک تک مراجع را میتوانید ببیند:

آیات عظام امام، بهجت، خامنه‏ اى، فاضل، صافى و نورى: مسافت شرعى تقریباً 5/ 22 کیلومتر است.[1]

آیات عظام تبریزى، سیستانى و وحید: مسافت شرعى تقریباً 22 کیلومتر است.[2]

آیهاللَّه مکارم: مسافت شرعى تقریباً 5/ 21 کیلومتر است.

در ادامه بخوانید: حد ترخص چند کیلومتر است؟
________________________________________
[1]. توضیح‏المسائل مراجع، م 1272؛ صافى، هدایهالعباد، ج 1، م 1106.
[2]. تبریزى، سیستانى و وحید، منهاج الصالحین، م 884.