Ultimate magazine theme for WordPress.

اطمینان زن حائض به پاکی قبل از اذان صبح

حکم اطمینان زن حائض در روز به پاکی قبل از اذان صبح

پرسش: خانمی اطمینان داشته که حیض او قطع نمی شود و لذا بدون اختبار در سحر ماه مبارک ، وارد صبح می شود و بعد از اذان خود را پاک می بیند و اطمینان پیدا می کند که قبل از اذان پاک شده است آیا روزه او صحیح است؟
پاسخ: خامنه ای: بنا بر احتیاط واجب باید نیت روزه کند و روزه بگیرد و بعدا نیز روزه آن روز را قضا کند .
مکارم: اگر چیزی از مبطلات روزه را انجام نداده ، روزه صحیح است.
زنجانی: چنانچه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد ، باید نیت روزه نماید و بعدا روزه آن روز را قضاکند و اگر کاری که روزه را باطل می کند انجام داده باشد ، یا بعد از ظهر متوجه شود. روزه او باطل است ؛ ولی باید تا مغرب امساک کرده ، کاری که روزه را باطل می کند انجام ندهد و بعد از ماه رمضان هم آن روز را قضا نماید.
سیستانی: آری.

در ادامه میتوانید کاربردی ترین و  پرتکرارترین سوالات در مورد روزه را بخوانید:

منبع: استفتائات کتبی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی