فایده های آب در قرآن

پرسش:
در آیات 22 و 164 سوره بقره، 11 سوره انفال و 30 سوره انبیا چه فایده هایی برای آب بیان شده است؟ هم چنین توضیح دهید که برای رسیدن به این منافع، چه مرحله هایی در چرخه طبیعت طی می شود؟*

پاسخ:
خداوند متعال در این آیات به مهم ترین فایده های آب اشاره فرموده که در رأس آن، فایده حیات بخشی است که در سوره انبیا می فرماید: «وجَعَلنا مِنَ الماءِ کُلَّ شَیء حَیّ»; (انبیا، 30) و هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم از این آیه شریف استفاده می شود که زندگی همه موجودات زنده ـ گیاه باشد یا حیوان ـ به آب بستگی دارد، چیزی که دانشمندان نیز امروزه به آن اعتراف می کنند.1
فایده دوم که یکی از مصداق های فایده اول می باشد، آن است که آب سبب حیات زمین می شود: «وما اَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّماءِ مِن ماء فَاَحیا بِهِ الاَرضَ بَعدَ مَوتِها» ; (بقره، 164) و آبی که خداوند از آسمان نازل کرده، و با آن، زمین را پس از مرگ زنده نمود.» حیات زمین با ریزش باران و رشد گیاهان و در پی آن، حرکت پرندگان و چرندگان مشاهده شدنی است.
فایده دیگر آب آن است که به وسیله آن، روزی انسان فراهم می شود: «واَنزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَاَخرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزقـًا لَکُم» ; (بقره، 22) و از آسمان آبی فرو فرستاد، و به وسیله آن میوه ها را پرورش داد تا روزی شما باشد.
فایده دیگر آب، خاصیت پاک کنندگی آن است که هم جسم را از آلودگی و کثافات پاکیزه می کند و هم با انجام غسل و وضو، پلیدی های باطنی از انسان دور می شود: «ویُنَزِّلُ عَلَیکُم مِنَ السَّماءِ ماءً لِیُطَهِّرَکُم بِهِ ویُذهِبَ عَنکُم رِجزَ الشَّیطـانِ» ; (انفال، 11) و آبی از آسمان برای شما فرستاد تا با آن، شما را پاک و پلیدی شیطان را از شما دور سازد».
با استفاده از آیات قرآن کریم، در ابتدا آب با خاک عجین شد و سرشت موجودات را تشکیل داد و در این میان، این آب بود که نقش پذیرش حیات را به خاک عطا کرد، پس از آن برای ادامه نسل های بعدی موجودات، آب و عناصر خاک در عالم طبیعت با یکدیگر تعامل کردند تا نسل موجودات زنده ادامه یافت که امروزه در طبیعت به نام «چرخه حیات»، «چرخه غذایی» مطرح است.2
____________________________________________
1. تفسیر نمونه، آیه اللّه مکارم شیرازی و دیگران، ج 13، ص 396، نشر دارالکتب الاسلامیه.
2. همان.

دکمه بازگشت به بالا