نقش آب در زندگی و حیات

پرسش:
در یکی از برنامه های مستند تلویزیونی، پرنده ای را نشان داد که این پرنده در طول عمر خودش از آب استفاده نمی کند و بدون آب زنده است، لطفاً توضیح دهید آیا با این گونه موارد، آیه «وجَعَلنا مِنَ الماءِ کُلَّ شَیء حَیّ» تخصیص می خورد، آیا این مورد به این آیه ارتباط دارد؟

پاسخ:
در آیه «وجَعَلنا مِنَ الماءِ کُلَّ شَیء حَیّ» (انبیاء، 30)، «جعل» به معنای «خلق» است و مقصود این است که آب در وجود موجودات زنده دخالت تام دارد; یعنی هر چیز زنده ای را از آب آفریدیم، چنان که در جای دیگر می فرماید: «واللّهُ خَلَقَ کُلَّ دابَّه مِن ماء» (نور، 45); خداوند هر جنبنده ای را از آب آفرید» بنابراین آن چه در، برنامه مستند تلویزیونی نشان داده شده، با این آیه هیچ منافاتی ندارد، زیرا آن پرنده هم طبق این آیه از آب آفریده شده است، زیرا زمانی تخم بوده و سپس تبدیل به جوجه و پرنده شده است، هر چند در طول عمر از آب استفاده نکرده باشد. آب جسم لطیف و مایعی است که استعداد تحول به اجسام گوناگون را دارد.
اکنون نیز بخش اعظم بدن آن پرنده را نیز آب تشکیل می دهد، در ضمن باید توجه کرده که تأمین آب بدن تنها از راه نوشیدن آب نیست، بلکه بخش قابل توجهی از انواع غذاها را آب تشکیل می دهد.

دکمه بازگشت به بالا