منظور “لترون الجحیم” در قرآن چیست؟

پرسش:
منظور از آیه شریفه «لترونّ الجحیم ; به راستی همه آتش جهنم را خواهید دید.» چیست ؟ آیا منظور از آیه یاد شده این است که ما آتش جهنم را درک و لمس خواهیم کرد و یا این که از دور، عذاب خواهیم شد؟

پاسخکده: جمله «لترونّ الجحیم» دو تفسیر دارد:
1. مشاهده دوزخ در آخرت؛ که مخصوص کفار و یا برای عموم جن و انس است؛ زیرا طبق بعضی آیات قرآن کریم همه انسان‏ها باید از کنار جهنم بگذرند.
2. منظور، مشاهده آن با شهود قلبی در همین عالم دنیاست؛ در این صورت، این جمله، جواب قضیه شرطیه است؛ می‏فرماید: اگر شما «علم الیقین» می‏داشتید، «جهنم» را در همین جهان با چشم دل مشاهده می‏کردید؛ چرا که می‏دانیم بهشت و دوزخ هم اکنون آفریده شده‏اند.

دکمه بازگشت به بالا