عذاب های جهنمیان از نظر قرآن

پرسش:
آیا از عذاب های جهان آخرت در قرآن آمده است؟ نام ببرید.

پاسخ:
قرآن درباره عذاب های جسمانی دوزخیان می فرماید:
ـ «گنه کار دوست دارد فرزندان خود را در برابر عذاب آن روز فدا کند، و همسر و برادرش را،و قبیله اش را که همیشه از او حمایت می کردند و تمام مردم روی زمین را، تا مایه نجاتش شود.» (معارج، 11 ـ 14)
ـ «درخت زقّوم ]غذای گنه کاران[است که همانند فلز گداخته در شکم ها می جوشد ـ جوششی همچون آب سوزان.» (دخان، 43 ـ 46)
ـ «و در آتش سوزان وارد می شوند از چشمه ای فوق العاده داغ به آنها می نوشانند طعامی جز از ضریع ـ خار خشک تلخ و بدبو ـ ندارند غذایی که نه آنها را فربه می کند و نه گرسنگی را فرو می نشاند.» (غاشیه، 4 ـ 7)
ـ «ما برای ستمگران آتش آماده کردیم که سراپرده اش، آنها را از هر سو احاطه کرده و اگر تقاضای آب کنند، آبی برای آنها می آورند، همچون فلز گداخته که صورت ها را بریان می کند; چه بد نوشیدنی و چه بد محل اجتماعی است.» (کهف، 29)
ـ «کسانی که کافر شدند، لباس هایی از آتش برای آنها بریده می شود و مایع سوزان وجوشان بر سر آنها فرو می ریزند; آن چنان که هم درونشان را ذوب می کند و هم برونشان را و بر آنها گرزهایی از آهن است. هر گاه بخواهند از غم و اندوه های دوزخ خارج شوند ،آنها را به آن باز می گردانند و به آنها گفته می شود عذاب سوزان را بچشید.» (حج، 19ـ 22)
ـ «شعله های آتش همچون شمشیر به صورت هایشان می خورد.» (مؤمنون، 104)
ـ «در آن هنگام که غل و زنجیر ها بر گردنشان قرار گرفته، آنها را می کشند آنان را در آبی سوزان وارد می کنند ; سپس در آتش دوزخ افروخته می شوند.» (مؤمن، 71 ـ 72)
اینها نمونه هایی از عذاب های جسمانی دوزخیان بود; آیات متعددی نیز خبر از عذاب های روحانی جهنمیان می دهد:
ـ «و بهشتیان، دوزخیان را صدا می زنند که آنچه پروردگارمان به ما وعده داده بود، همه را حق یافتیم .آیا شما هم آنچه را پروردگارتان به شما وعده داده بود حق یافتید؟! می گویند: آری! در این هنگام ندا دهنده ای در میان آنها ندا می دهد که لعنت خداوند بر ستمگران باد.» (اعراف، 44)
ـ« پروردگارا ! هر که را تو به سبب اعمالش به آتش افکنی، او را خوار و رسوا ساخته ای و این چنین افراد ستمگر یاوری ندارند.» (آل عمران، 192)
آیات یاد شده، نمونه ای از اوصاف جهنم بود. برای اطلاع بیشتر در این زمینه، می توانید به کتاب پیام قرآن،1 مراجعه فرمایید. در این زمینه کتاب «حق الیقین»2 نیز که به فارسی نگارش یافته، مفید است.

____________________________________________
1. تألیف آیت الله مکارم شیرازی، ج 6.
2. تألیف علامه مجلسی(رحمه الله).

دکمه بازگشت به بالا