آیا کسی که در دنیا کیفر می شود در آخرت نیز عذاب می بیند؟

پرسش:
با توجه با این که «انسان » در دنیای مادی خود اشتباهات و گناهانی مرتکب می شود که در همین دنیا از طریق قانون به کیفر خود می رسد ، آیا در جهان آخرت نیز به خاطر همین اشتباهات ، کیفر می بیند ؟*

پاسخ:
گناه دارای دو نوع اثر است : 1 . آثار دنیوی 2 . آثار اخروی ; کیفرهایی که شخص گناهکار در دنیا از طریق قانون می بیند از قبیل آثار دنیوی گناه است ; امّا آثار اخروی آن باقی است و تنها پشیمانی و توبه است که می تواند آثار سوء آخرت را از بین ببرد . خواه در دنیا کیفر دیده باشد و یا ندیده باشد ، پس اگر شخصی پس از انجام دادن گناه توبه کند ، خداوند او را می بخشد و دیگر در قیامت عذاب نمی شود ، البته توبه هم شرایطی دارد که پرداختن به آن از حوصله این پاسخ نامه خارج است .
هر چند با توجه به ظاهر برخی از روایات ، شخصی که با قانون این دنیا به کیفر رسیده است در روز قیامت ، مؤاخذه و عقاب نمی شود .

دکمه بازگشت به بالا