آیا زینت برتر در بهشت طلا و نقره است؟

پرسش:
با توجه به آیه 23 سوره حج زینت برتر، در آخرت طلا است یا نقره؟ چرا؟*

پاسخ:
یکی از نعمت های بهشتیان، زینت آنان به طلا و نقره است. آرایش و زینتی که در این دنیا از آن مردان، به عللی ـ از جمله غرور و غفلت ـ محروم بودند در آن دنیا مجاز است. در بیشتر آیاتی که به نوع زینت بهشتیان، اشاره شده، از طلا برای زینت نام برده شده است: (ر.ک: کهف، 3; حج، 23; فاطر، 33.) تنها در یک مورد در آیه 21 سوره «دهر» از دستبند نقره برای زینت بهشتیان یاد شده است.
البته، در قرآن از زینت های دیگری نیز، مانند: مروارید، دُّر و… آمده است. همه این ها نشانه آن است که بهشتیان در بهشت از انواع زینت ها بهره مند می باشند.
شایان ذکر است، قرآن کریم در این گونه مسایل با زبان ما سخن می گوید: به طور حتم زینت های اهل بهشت، حتی زینت های مادی آنان، فراتر از آن است که به فکر اهل دنیا بگنجد. مثل در مورد همین نقره آمده است که چنان زیبا و جذاب و لطیف است که مانند شیشه طرف دیگرش نمایان است.1 با توجه به تفاوت اساسی جهان آخرت با دنیا و نبودن چشم و هم چشمی در آن جا، برتری یک زینت به دیگری براساس معیارهای ویژه آن عالم است. زینت های آن عالم متناسب با عملی است که انسانها در این دنیا انجام داده اند. بهشتیان به نسبت جایگاه و مقامی که دارند از زینت های بهشتی بهره می برند. هم چنان که در تفسیر آیات سوره «الرحمن» درباره باغ های بهشتی در حدیثی از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) می خوانیم: «دو باغ بهشتی از طلا برای مقربان و دو باغ بهشتی از نقره برای اصحاب الیمین است»2 روشن است که تعبیر به طلا و نقره با توجه به تفاوت مرتبه این دو بهشت می باشد.3
____________________________________________
1. ر.ک: پیام قرآن، آیت اللّه مکارم شیرازی و دیگران، ج 6، ص 258، دارالکتب الاسلامیه.
2. تفسیر الدرالمنثور، سیوطی، ج 27، ص 624، داراحیاء التراث العربی.
3. ر.ک: پیام قرآن، آیت اللّه مکارم شیرازی، ج 6، ص 345، دارالکتب الاسلامیه.

دکمه بازگشت به بالا