بعد اینکه انسان ها به بهشت و جهنم رفتند چه می شود؟

پرسش:
بعد از پذیرفتن معاد و دیدن روز قیامت ، و بعد از روشن شدن تکلیف انسان ها که به بهشت یا جهنم می روند بعد چه می شود؟

پاسخ:
پس از آن که قیامت برقرار شد و بهشتیان به بهشت و جهنمیان به جهنم رفتند ; در بهشت نیز برای بهشتیان نوعی تکامل وجود دارد که منشأ این تکامل ممکن است ثمره آثار اعمال باشد و یا منشأ و سرچشمه آن فیض الهی و خداوند متعال باشد .
افزون بر این بهشت و جلب رضایت خداوند هدف نهایی انسان ها و مکان جاودانه است و انسان هرچه در دنیا کاشته در آن جا درو می کند و از آن بهره می برد ; و آن جا مقصد نهایی است ، وقتی به آخرت رسیدیم ; دیگر معنا ندارد که گفته شود چه می شود و هدف از این مقصد چیست ؟ چون بهشتیان در بهشت و مقصد نهایی خودشان جای گرفته اند و هیچ ترس و غمی ندارند .1
اصولا هدف نهایی ، چون و چرا نمی پذیرد ; مثلا اگر از دانش آموزی بپرسیم برای چه درس می خوانی ؟ می گوید: برای این که به دانشگاه راه یابم . باز از او اگر بپرسی : دانشگاه را برای چه می خواهی ؟ می گوید: برای این که دکتر و مهندس شوم . می گوییم : مدرک را برای چه می خواهی ؟ می گوید: برای این که فعالیت مثبتی انجام دهم و درآمد خوبی داشته باشم . باز اگر بپرسیم : درآمد خوب برای چه می خواهی ؟ می گوید: برای این که زندگی آبرومند و مرفهی داشته باشم . سرانجام می پرسیم : زندگی مرفه و آبرومند برای چه می خواهی ؟ در این جا می بینیم ، لحن سخن او عوض می شود و می گوید: خوب برای این که زندگی مرفه و آبرومندی داشته باشم ! ; یعنی همان پاسخ سابق را تکرار می کند و این پاسخ نهایی او به شمار می رود ، دلیل آن هم این است که همواره بر پاسخ پایانی خویش تأکید خواهد کرد .
+=================
1. ر.ک: کشف المراد، علامه حلی؛، ص 411ـ427، نشر اسلامی.

دکمه بازگشت به بالا