حکم انحراف عمدی از قبله به مقدار کم

حکم انحراف عمدی از قبله به مقدار کم

دکمه بازگشت به بالا