آیا پدر ناپدری و مادر نامادری محرم است؟

آیا پدر ناپدری و مادر نامادری  محرم است؟ پدر خوانده و مادر خوانده و محرمیت آنها خامنه ای مکارم سیستانی

دکمه بازگشت به بالا