آیا زن شاغل زکات فطره بر او واجب است یا بر شوهرش؟

آیا زن شاغل زکات فطره بر او واجب است یا بر شوهرش؟

دکمه بازگشت به بالا