زمان دادن اجاره

زمان دادن اجاره و تسلیم اجرت

زمان دادن اجاره و تسلیم اجرت

۱. اجاره مال (عین) : به محض تحویل دادن عین(مثل خانه) مستأجر باید کل اجرت را بپردازد؛ مگر شرطی غیر آن در ضمن عقد اجاره بوده باشد.
۲. اجاره عمل (کسی اجیر شده کاری انجام دهد) : پس از اتمام عمل، طرف مقابل وظیفه دارد اجرت را بپردازد؛ مگر شرطی خلاف این در ضمن عقد شده باشد.

دکمه بازگشت به بالا