Ultimate magazine theme for WordPress.

کفاره مخیره چیست؟

سوال: کفاره مخیِّره چیست؟

پاسخ:
اگر شخصی در ماه مبارک رمضان، عمدا با چیز حلال افطار کند، این افطار،‌ کفاره دارد؛ باید یک بنده را آزاد کند یا 60 روز، روزه بگیرد که 31 روزش پی در پی است یا 60 فقیر را اطعام دهد. به این نوع کفاره، کفاره مخیره می گویند.

منبع:
امام خمینی، توضیح المسائل (محشی – امام خمینی و دیگر مراجع)، ج 1،‌س 928، م 1660.