وظیفه انسان در قبال احکام الهی

وظیفۀ انسان در قبال احکام الهی
انسان باید احکام را به گونه ای انجام دهد تا دیگر وظیفه و تکلیفی بر عهده اش نباشد. سه راه برای برداشتن تکلیف بیان شده است: 1. اجتهاد؛ 2. احتیاط؛ 3. تقلید.
مسلمان باید در احکامِ(1) دین،(2) یا مجتهد باشد و بر طبق اجتهاد خودش عمل کند یا از مجتهد تقلید کند؛ یعنی به دستور او رفتار کند، یا درصورتی که به کیفیت احتیاط آشناست، به احتیاط عمل کند؛ به طوری که یقین کند تکلیف خویش را انجام داده است (مراجع).(3)

پی نوشت ها:
1- محمدتقی بهجت، جامع المسائل، ج1، فصل2،«غیرضروری دین»، احکام اجتهاد و تقلید، م1؛ توضیح المسائل، م1؛نوری، توضیح المسائل،تقلید، غیرضروری دین، م1.
2- سیدموسیشبیری زنجانی، توضیح المسائل،کسی که قطع ندارد، تقلید، مسئلۀ1؛ احکام الشرعیه،تقلید، م10.
3- سیدعلیخامنه ای، تحریر المسائل،م7؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، م1؛ سیدروح اللهخمینی؛ محمدفاضل لنکرانی: «و رفتار روزمره اش»؛ ناصر مکارمشیرازی: «و سایر اعمال»؛ محمدرضا گلپایگانی؛ محمدعلیاراکی؛ حسین نوری همدانی؛ سیدعلیسیستانی، منهاج الصالحین؛جواد تبریزی؛ سیدمحمود شاهرودی: «و سایر افعال وتروکش»، ج1، تقلید، م1؛ سیدابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین؛ حسینوحید خراسانی: «و سایر اعمال و تروکش»، ج2، تقلید م1؛هدایه العباد، لطف اللهصافی گلپایگانی، «و سایر اعمال»، ج1، تقلید م1؛جامع المسائل، لنکرانی، محمدفاضل موحدی، ج2، س9؛ الاحکام الواضحه، تقلید م9؛محمدتقی بهجت، وسیله النجاه، تقلید؛ حسیننوری همدانی، توضیح المسائل،م1؛ لطف الله صافی گلپایگانی، توضیح المسائل، م1؛ محمدعلی اراکی، توضیح المسائل، م1؛سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی، هدایه العباد؛لطف الله صافی گلپایگانی، ج1، م1.

دکمه بازگشت به بالا