مجتهد شدن بانوان

اجتهاد به مردان اختصاص ندارد. بانوان نیز می توانند در این رشتۀ علمی تحصیل کنند و به مرحلۀ اجتهاد برسند (حضرت امام و آیات عظام مکارم و نوری، آیت الله فاضل: باید به اجتهاد خودش عمل کند).(1)

بر هر مکلفی، در عبادات و معاملاتش واجب است مجتهد یا محتاط یا مقلد باشد (مشهور مراجع).(2)

پی نوشت ها:
1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، م1؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتائات،ج1، س24؛ نوری، استفتائات،ج2، س10؛ محمد فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج3، س29 و ج3، س30؛سیدروح الله خمینی، استفتائات،ج1، س54.
2- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج1، م1؛ سیدروح اللهخمینی؛ محمد فاضل لنکرانی: «و رفتار روزمره اش»؛ ناصر مکارمشیرازی: «و سایر اعمال»؛ حسین نوری همدانی؛محمدرضا گلپایگانی؛ محمدعلی اراکی؛ سیدعلیسیستانی، منهاج الصالحین؛جواد تبریزی؛ سیدمحمود شاهرودی، ج1، تقلید، م1؛سیدابوالقاسم خویی،منهاج الصالحین؛ حسین وحید خراسانی: «و سایر اعمالو تروکش»، ج2، تقلید، م1؛ لطف الله صافیگلپایگانی، هدایه العباد،«و سایر اعمال»، ج1، تقلید، م1.

دکمه بازگشت به بالا