تعریف فتوا

فتوا بیان حکم کلی الهی است که آن را مجتهد استنباط کرده است. البته تطبیق آن بر موضوعات و مصادیق آن، بر عهدۀ مقلد است. مثال: اگر روزه گرفتن برای بدن ضرر داشته باشد، صحیح نیست. یا: درصورتی که خریدار در معامله فریب خورده باشد، حق فسخ معامله را دارد.

الفاظ دال بر فتوا

1. بعید نیست.(1)

2. الاقوی ذلک و ان لم یخل عن اشکال.(2)

3. بنا بر اقوا.(3)

4. یجب علی اشکال.(4)

5. لا اشکال فیه.(5)

6. اقوا.(6)

7. اظهر آن است.(7)

8. اقوا آن است.(8)

9. حرام است.(9)

10. جایز است، جایز نیست.(10)

الفاظ زیر فقط در جامع المسائل آیت الله فاضل ذکر شده است:

1. محل اشکال، بل عدم الاعتبار لا یخلو من قوه.

2. بعید است.

3. لا تخلو من الاشکال و ان لا تخلو من قوه.

4. لازم است.

5. بنا بر اظهر.

6. الاحوط کذا، بل لا یبعد ذلک.

7. فیه نظر بل منع.

8. محل نظر بل منع.

9. بل الظاهر العدم.

10. کفایتها لا تخلو عن قوه.

11. لا یبعد.

12. باید.

13. فیه نظر بل منع.

14. خالی از وجه نیست.

15. بل لا یخلو عن قوه.

16. الاشتراط لا یخلو عن وجه بل عن قوه.

17. فیه اشکال بل منع.

18. هو الاقرب.

19. و ان کان فی غایه البعد

20. یجب علی تأمل.

21. ظاهراً.

22. فی ثبوتها بالعدل الواحد اشکال بل منع.(11)

پی نوشت ها:
1- محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج3، س39؛ سیدموسی شبیریزنجانی، توضیح المسائل مراجع،م7؛ جواد تبریزی، استفتائاتجدید، ج1، م48.
2- محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج3، س40؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی، مجمع المسائل، ج1، س37.
3- محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج3، س39؛ سیدموسی شبیری زنجانی،توضیح المسائل، م7؛سیدعلی سیستانی، رسالۀ جامع، ج1،م7.
4- سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، تقلید، م31؛ حسینوحید خراسانی، منهاجالصالحین؛ سیدابوالقاسم خویی، ج2، تقلید،م31.
5- سیدعلی خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س50 و تحریر المسائل، م40.
6- سیدروح الله خمینی، استفتائات، ج1، تقلید، م47؛ محمد فاضللنکرانی، جامع المسائل، ج2،س31؛ سیدعلی سیستانی، رسالۀ جامع،ج1، م7.
7- سیدموسی شبیری زنجانی، توضیح المسائل مراجع، م7؛ سیدعلی سیستانی، رسالۀجامع، ج1، م7.
8- سیدموسی شبیری زنجانی، توضیح المسائل مراجع، م7.
9- سیدعلیسیستانی، رسالۀ جامع، ج1، م7.
10- سیدعلیسیستانی، رسالۀ جامع، ج1، م7.
11- محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج3، س42و39و40 و ج2،س31 و ج1، س31.