تفاوت علم و اطمینان

در علم، احتمال خلاف وجود ندارد. در اطمینان احتمال خلاف وجود دارد؛ ولی ضعیف و در حدی که عقلا به آن اعتنا نمی کنند (آیت الله فاضل).(1)
اطمینان و علم مساوی هستند مطلقاً (آیت الله خویی).(2)
در غیر مرافعات و بعض موارد حکم حاکم، اطمینان در حکمِ یقین است (آیت الله تبریزی).(3)
پی نوشت ها:
1- محمد فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ج3، س28.
2- سیدابوالقاسم خویی، استفتائات، تقلید، س11.
3- جواد تبریزی، استفتائات،ج1، س65.