معنای اورعیّت
مراد از اورعیت این است که به واسطۀ مزید قوّت ایمان، مسامحۀ شخص در فحصِ لازمِ در استنباط، کمتر بوده و اَولی به محافظه کاری در این مقام باشد (آیت الله بهجت).(1)

اورعیت یعنی شخص در اموری که در فتوادادن و استنباط نقش دارد، بیشتر احتیاط کند و اهل تحقیق و بررسی باشد (آیت الله سیستانی).(2)

پی نوشت ها:
1- محمدتقی بهجت، جامعالمسائل، ج 1، ص12.
2- سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، 1430، تقلید،م8.