مرجع تقلید اعلم ، اعلمیت مرجع تقلید

1. یعنی در فهمیدن حکم خدا، از تمام مجتهدان زمان خود استادتر باشد (حضرت امام و آیات عظام نوری، صافی گلپایگانی، شاهرودی، اراکی و گلپایگانی).(1)

2. ملاک اعلمیت این است که آن مرجع در مقایسه با دیگر مراجع، قدرت بیشتری بر شناخت حکم الهی داشته باشد و بهتر بتواند احکام شرعی را از ادله استنباط کند و همچنین دربارۀ اوضاع زمان خود به مقداری که در تشخیص موضوعات احکام و ابراز نظر فقهی مؤثر است، آگاه تر باشد (رهبر معظم انقلاب).(2)

معنای اعلم: 3. یعنی در استنباط احکام الهی تواناتر باشد (آیات عظام بهجت(3) و سیستانی(4) و فاضل(5)).

4. یعنی در فهمیدن حکم خدا (آیت الله وحید: و وظایف مقررشده به حکم عقل و شرع) از تمام مجتهدهای زمان خود بهتر باشد (آیات عظام تبریزی و خویی و وحید).(6)

پی نوشت ها:
1- توضیح المسائل، م2؛ منهاجالصالحین، ج2، م20؛ سیدمحمدکاظم طباطبایییزدی، عروه الوثقی،ج1، تقلید، م17؛ سیدروح الله خمینی؛حسین نوری همدانی؛ محمدعلی اراکی.
2- سیدعلی خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س16 و تحریر المسائل، م23.
3- توضیح المسائل،م1.
4- توضیح المسائل، م2؛ منهاجالصالحین، ج1، تقلید، م8،؛ سیدعلیسیستانی: توضیحات بیشتر؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م17.
5- توضیح المسائل، محمد فاضل لنکرانی، م3؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م17؛ استفتائات، ج1،تقلید، س9: «مراد از اعلمیت، آشنایی بیشتر و قدرتکامل تر در استنباط احکام الهی از منابع معتبر است»؛ الاحکام الواضحه، تقلید، م5.
6- توضیح المسائل، جواد تبریزی، سیدابوالقاسمخویی، حسین وحید خراسانی، م2؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی، عروهالوثقی، ج1، تقلید، م17؛ سیدابوالقاسمخویی؛ استفتائات، جواد تبریزی، «ملاک،بهترفهمیدن حکم شرعی است»، ج1، س4.