احکام رقص | حکم شرعی رقصیدن از نظر مراجع تقلید

در این پست از پاسخکده به بررسی احکام رقص می پردازیم. که در ابتدا نظر کلی مراجع عظام تقلید درباره احکام رقص و حکم رقصیدن را ذکر کنیم. و سپس جداگانه احکام رقص از نظر حضرات آیات خامنه ای، مکارم شیرازی و سیستانی را ذکر می کنیم که هرکس می تواند به مرجع خود مراجعه کنند.

احکام رقص ، حکم رقص ، رقصیدن

حکم رقص

آیا رقصیدن حرام است؟ در چه مواردی رقص جایز است؟
1- آیت اللَّه بهجت و آیت اللَّه اراکی رقصیدن زن در مجالس زنان و حتی برای شوهر را جایز نمی‌دانند.(1)
2- حضرت امام و آیت اللَّه فاضل و آیت الله سیستانی و آیت الله شبیری زنجانی رقص زن را فقط برای همسر خود جایز می‌دانند . در غیر آن جایز نمی‌دانند، اعم از مجلس عقد و عروسی و یا مولودی‏ها.(2)
3- آیت اللَّه تبریزی و آیت اللَّه خامنه ‏ای رقص را به تنهایی حرام نمی‌دانند، مگر اینکه مستلزم حرامی باشد.(3) مانند اختلاط زن و مرد، یا همراه بودن رقص با موسیقی مطرب.
مراجعی که رقص را جایز نمی دانند، نگاه به رقص را هرچند رقص زن برای زن ها باشد و یا هرچند بیننده و رقص کننده همجنس باشند، جایز نمی دانند.(4)
درصورتی که انسان رقص نامحرم را ببیند ، به نظر تمام مراجع حرام می باشد.

احکام رقص از نظر آیت الله مکارم شیرازی

استفتائات آیت الله مکارم شیرازی درباره احکام رقص:
1 – رقص از نظر شرع (احکام رقص)
سؤال:تعریف رقص از نظر شرعى چیست؟ و حکم آن به نظر حضرتعالى چه مى باشد؟
جواب:تنها رقص زن براى شوهرش جایز است، و بقیّه اشکال دارد، و رقص یک امر عرفى است، و آن حرکات موزونى است که افراد مطّلِع تصدیق کنند مصداق رقص است، و اگر مصادیق مشکوکى پیدا کرد حرام نیست.
٢ – رقصیدن در تنهایی (احکام رقص)
سؤال:اگر انسان در تنهایی برقصد و کسی پیش او نباشد رقص او اشکال دارد و حرام است؟
جواب:اشکال ندارد.
٣ – نگاه کردن به رقص (احکام رقص)
سؤال:آیا نگاه کردن به رقص جایز است؟
جواب:نظر کردن به رقص حکم خود آن را دارد.
4– رقص زن برای شوهر(احکام رقص)
سؤال:اگر اجازه رقص زن برای شوهرش را میدهید آیا نباید زن آن را از راه حرامی چون کلاس رقص و گوش کردن ترانه مطرب یاد گرفته باشد؟
جواب:توجه داشته باشید که رقص زن برای شوهرش جایز است، نه واجب که مقدمات آن هم واجب باشد.
5 – رقص در مجالس عروسی(احکام رقص)
سؤال:آیا رقص در مجالس عروسى جایز است؟
جواب:رقص منشأ فساد است و اشکال دارد خواه رقص زن براى زن یا مردبراى مرد و یا زنان براى مردان باشد ولى رقص زن براى همسرش اشکال ندارد.
۶ – نگاه به رقص دیگران(احکام رقص)
سؤال:آیا نگاه به رقص هم حرام می باشد؟
جواب:نگاه به رقص هم حکم رقص را دارد.
7 _ گرفتن پول شاباش (احکام رقص)
سؤال: با توجّه به این که به جز رقص همسر براى همسر، بقیّه رقص ها اشکال دارد، لطفاً بفرمایید: پولى که به عنوان شاباش در مجالس رقص، به ویژه عروسى ها، به کسى که مى رقصد مى دهند، براى دهنده و گیرنده آن، از نظر شرعى چه حکمى دارد؟
جواب: دادن و گرفتن این پول ها جایز نیست.

احکام رقص از نظر آیت الله خامنه ای

استفتائات مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای درباره احکام رقص
س1167. آیا رقص محلی در عروسی‏ها جایز است؟ شرکت در این مجالس چه حکمی دارد؟
ج. رقص مرد بنا بر احتیاط واجب حرام است و رقص زن برای زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق کند، مثل این‌‌که جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است؛ در غیر این‌صورت هم اگر به‌‌گونه ‏ای باشد که باعث تحریک شهوت شده و یا مفسده‏ای بر آن مترتب شود و یا همراه با فعل حرام (مانند موسیقی و آواز حرام) باشد یا مرد نامحرمی حضور داشته باشد، حرام است؛ و در حکم فوق تفاوتی بین مجلس عروسی و غیر آن نیست و شرکت در مجالس رقص هم اگر به عنوان تأیید کار حرام دیگران محسوب شود و یا مستلزم کار حرامی‏ باشد، جایز نیست و در غیر این صورت اشکال ندارد.
س 1168. رقص در مجالس زنانه بدون آهنگ موسیقی حرام است یا حلال؟ و در صورتی که حرام باشد، آیا ترک مجلس بر شرکت کنندگان واجب است؟
ج. رقص زن برای زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق کند مثل این‌‌که جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است؛ در غیر این‌صورت هم اگر به‌‌گونه ‏ای باشد که شهوت را تحریک کند و یا مستلزم کار حرام و یاترتّب مفسده‏ ای باشد، حرام است و تَرک آن مجلس به عنوان اعتراض بر کار حرام، چنانچه مصداق نهی از منکر محسوب شود، واجب است.
س 1169. رقص محلی مرد برای مرد و زن برای زن و یا مرد در بین زنان و زن در بین مردان، چه حکمی دارد؟
ج. رقص مرد بنا بر احتیاط واجب حرام است و رقص زن برای زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق کند مثل این‌که جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است؛ در غیر این‌صورت هم اگر به‌گونه ‏ای باشد که باعث تحریک شهوت شده و یا مفسده‏ ای بر آن مترتب شود و یا همراه با فعل حرام (مانند موسیقی و آواز حرام) باشد یا مرد نامحرمی حضور داشته باشد، حرام است.
س 1170. مشاهده رقص دسته‏جمعی مردان و رقص دختران خردسال از تلویزیون و غیر آن چه حکمی دارد؟
ج. نگاه‌کردن به آن اگر موجب تحریک شهوت شود و یا باعث تأییدِ فرد گناه‌کار و تجّری او و یا ترتّب فساد گردد، جایز نیست.
س 1171. اگر رفتن به عروسی به‌خاطر احترام به عادت‌های اجتماعی باشد آیا به علت احتمال وجود رقص اشکال شرعی دارد؟
ج. اصل شرکت در عروسی‏ هایی که احتمال رقص در آن‌ها وجود دارد تا زمانی که به عنوان تأییدِ مرتکب کار حرام محسوب نشود و موجب ابتلا به حرام هم نشود، اشکال ندارد.
س 1172. آیا رقص زن برای شوهرش یا مرد برای همسرش حرام است؟
ج. اگر رقص زن براى شوهرش یا برعکس، همراه ارتکاب حرامى نباشد، اشکال ندارد.
س 1173. آیا رقصیدن در جشن عروسی فرزندان جایز است هرچند توسط پدران یا مادران در مجالس عروسی فرزندانشان باشد؟
ج. اگر از نوع رقص حرام باشد، حرام است. هرچند توسط پدران و مادران در مجالس عروسى فرزندانشان باشد.
س 1174. زن شوهرداری در عروسی‌ها بدون اطلاع شوهرش در برابر بیگانگان می‏رقصد و این عمل را چندین بار تکرار کرده و امر به معروف و نهی از منکر شوهرش در او اثر نمی‏کند، تکلیف چیست؟
ج. رقص زن در برابر بیگانگان مطلقاً حرام است و خارج شدن از منزل بدون اجازه شوهر هم فى‏نفسه حرام است و موجب نشوز و محرومیت از استحقاق نفقه نیز مى‏گردد.
س 1175. رقص زنان در برابر مردان در مجالس عروسی روستایی که آلات موسیقی در آن‌ها به‌کار می‏رود چه حکمی دارد؟ و تکلیف ما دربرابر آن چیست؟
ج. رقص زنان در برابر بیگانگان و همچنین هر رقصى که موجب مفسده و برانگیخته‌شدن شهوت گردد، حرام است و به‌کارگیرى آلات موسیقى و گوش‌دادن به آن‌ها هم اگر به‌صورت لهوى و مطرب باشد، حرام است و وظیفه مکلّفین در این موارد نهى از منکر است.
س 1176. رقص کودک ممیّز در مجالس زنان یا مردان، اعم از این‌که پسر باشد یا دختر، چه حکمی دارد؟
ج. کودک غیربالغ چه پسر و چه دختر تکلیفى ندارد ولى سزاوار نیست افراد بالغ او را تشویق به رقص کنند.
س 1177. ایجاد مراکزی برای آموزش رقص چه حکمی دارد؟
ج. ایجاد مراکز تعلیم و ترویج رقص با اهداف نظام اسلامى منافات دارد.
س 1178. رقص مردان در برابر زنانی که از محارم آنان هستند و همچنین رقص زنان در برابر مردانی که از محارم آنان هستند، اعم از این‌که سببی باشند یا نسبی، چه حکمی دارد؟
ج. در رقص حرام فرقى بین مرد یا زن نیست و همچنین فرقى نمى‏کند که در برابر محرم باشد یا در برابر نامحرم.
س 1179. آیا مبارزه نمایشی با عصا در عروسی‏ها جایز است؟ اگر همراه آن آلات موسیقی به‌کار روند چه حکمی دارد؟
ج. اگر به‌صورت بازى ورزشى تفریحى باشد و در آن خوف خطر بر جان انسان نباشد، فى‏نفسه اشکال ندارد، ولى به‌کارگیرى آلات موسیقى به نحو لهوى و طرب‏آور، به هیچ وجه جایز نیست.
س 1180. «دبکه» چه حکمی دارد؟ (نوعی رقص محلی است که در آن افراد دست‌ها را به‌هم انداخته و به‌گونه‏ای هماهنگ پاهای خود را همراه با پرش و حرکات بدنی به زمین می‏کوبند که صدای شدید و منظمی ایجاد می‏کند.)
ج. اگر عرفاً رقص محسوب شود، حکم رقص را دارد.
س: خواهشمند است حکم رقص، خواه رقص آقایان و خواه رقص بانوان را ـ ولو مهیج و تحریک‌کننده نباشد ـ بیان فرمایید؛ و آیا حکم آن در مجلس عروسى تفاوت مى‌کند؟
ج) رقص مرد بنا بر احتیاط واجب حرام است و رقص زن براى زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق کند مثل این‌که جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است و در حکم فوق تفاوتى بین مجلس عروسى و غیر آن نیست.
س: 13 سال پیش در جشن ازدواج یکى از اقوام در حالى که روسرى بر سر نداشتم در مقابل داماد که نامحرم بود به همراه چند تن از دختران فامیل دقایقى رقصیدم که از مراسم فیلمبرداى نیز به عمل آمد (البته با جهل از عقوبت عدم رعایت حجاب در مقابل نامحرم و حرام بودن رقصیدن). اما پس از آن به دلیل آگاهى نسبت به مسائل شرعى، مسائل شرعى را کاملاً رعایت نموده، در مراسم جشن ازدواج که احتمال عدم رعایت مسائل شرعى مى‌باشد، شرکت نمى‌کنم. اما مدام این فکر که به خاطر آن کار حرام در روز حساب مورد بازخواست قرار خواهم گرفت، آزارم مى‌دهد و این‌که آیا هربار که آن فیلم توسط افراد نامحرم فامیل دیده مى‌شود براى من گناهى ثبت مى‌شود؟
ج) با فرض این‌که شما از عمل گذشته خود پشیمان شده و توبه نموده‌اید، إن‌شاء‌الله خداوند مهربان شما را مى‌بخشد و در صورتى که مى‌توانید، فیلم را از بستگان جمع‌آورى کنید و در صورت عدم امکان، تکلیفى متوجه شما نیست.

احکام رقص از نظر آیت الله سیستانی

استفتائات آیت الله سیستانی درباره احکام رقص:
پرسش: آیا زن می تواند دربرابر شوهرش با موزیک و یا بدون آن، برقصد؟ پاسخ: بدون موسیقی مناسب مجالس لهو و لعب ،جایز می یاشد.
پرسش: آیا یادگیری هنر رقص جایز است؟ پاسخ: بنابر احتیاط به طور مطلق جایز نمی باشد.
پرسش: آیا رقصیدن در تنهایی نیز اشکال دارد ؟ پاسخ: رقصیدن زن برای زن یا به تنهایی ـ به احتیاط واجب ـ جایز نیست .
پرسش: آیا رقص برای ورزش و ایجاد شادی با خواهر یا مادر اشکال دارد؟پاسخ: به احتیاط واجب جایز نیست.
پرسش: آیا رقصیدن سنتی با رقصهای نوین و غربی در حکم متفاوتند ؟پاسخ: اگر رقص باشد اشکال دارد.
پرسش: رقصیدن مرد در مجلس مردانه چه حکمی دارد؟پاسخ: بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
پرسش: می خواستم حکم رقص زن برای زن را در مجالس عروسی اگر صرفا برای ابراز شادی عروسی باشد را بدانم؟ پاسخ: بنابر احتیاط لازم جایز نیست.
پرسش: حکم رقصیدن برای مردان و زنان چیست؟ پاسخ: رقص زن برای زنان و مرد برای مردان بنابر احتیاط واجب جایز نیست و تنها رقص زن و شوهر اگر دور از دید دیگران باشد جایز است .
پرسش: رقصیدن شخص در آینه برای خودش چه حکمی دارد؟ پاسخ: به احتیاط واجب جایز نیست.

پی‌نوشت‌ها:
1. آیت الله اراکی، توضیح المسائل، مسئله 598 و آیت الله بهجت ، توضیح المسائل، متفرقه، مسئله 1.
2. امام خمینی(ره)، استفتاءات ،ج2 ، سؤال 35 و ج3 ، سؤال 118 و استفاده از سایر استفتاءات ومکاسب محرمه، آیت الله فاضل(ره)، جامع المسائل، ج1 ، ص 486، مسئله 1736و1737. و استفتائات سایتی آیت الله سیستانی،
3. آیت الله تبریزی، صراط النجاه ،استفاده از سؤال 1020 و استفتا. آیت الله خامنه ای، اجوبت الاستفتاء ، سؤال1166،1167 و1171.آیت الله صانعی ،مجمع المسائل ،ج1،ص298،س9600
4. آیت الله مکارم، استفتائات جدید، ج1، سؤال 536. « نظر کردن به رقص حکم خود آن را دارد». آیت الله فاضل، جامع المسائل، ج1 سؤال 1739:«احتیاط (واجب) در عدم حضور در مجلس رقص است».

دکمه بازگشت به بالا