کفن میت چند تکه است؟ چند متر است؟ چند گره دارد؟

سوالات: کفن میت چند تکه است؟ کفن میت زن چند تکه است؟ کفن میت مرد چند تکه است؟ کفن میت چند متر است؟ کفن میت چند گره دارد؟

کفن میت زن و مرد چند تکه است؟ کفن میت چند متر است؟ کفن میت چند گره دارد؟کفن میت چند تکه است

کفن میت بر اساس متر نیست و قامت هر شخصی متفاوت است و گره آن ملاک نیست بلکه بر اساس تکه نامگذاری شده است و در تعداد تکه واجب کفن بین میت زن و مرد تفاوتی وجود ندارد ولی در تکه های مستحب تفاوت دارند که در ادامه اشاره خواهیم کرد.
زن و مرد در مقدار واجب کفن هیچ گونه تفاوتی ندارند، واجب است میّت مسلمان را با سه پارچه که یکى را لنگ و دیگرى را پیراهن و دیگرى را سرتاسرى مى‌نامند، کفن کنند.
«لنگ» باید از ناف تا زانو تمام اطراف بدن را بپوشاند و بهتر آن است که از سینه تا روى پا برسد.
و بنا بر احتیاط واجب «پیراهن» باید از سر شانه تا نصف ساق، تمام اطراف بدن را بپوشاند.
و بلندى «سرتاسرى» بنابر احتیاط واجب باید به قدرى باشد که بستن دو سر آن ممکن شود و پهناى آن به اندازه‌اى باشد که یک طرف آن روى طرف دیگر قرار گیرد.

 

تفاوت کفن میت زن و مرد

زن ومرد درمقدار واجب کفن هیچ گونه تفاوتی ندارندوهمه فقها فرموده اند:میت مسلمان (اعم از زن ومرد)را بایدبا سه پارچه که«لنگ» ،«پیراهن»و «سرتاسری » است ،کفن نمایند.لنگ بایداطراف بدن رااز ناف تا زانو بپوشاند وبهتر است از سینه تا روی پا برسد.وپیراهن بایداز سر شانه تا نصف ساق پاتمام بدن را بپوشاند وبهتر است تاروی پا برسد.ودرازی« سر تاسری» بایدبه قدری باشد که بستن دو سر ان ممکن باشدوپهنای دوسر ان باید به اندازه باشدکه یک طرف ان روی طرف دیگر بیاید.( ر.ک: توضیح المسایل مراجع )اما مستحبات کفن عبارتند از: ران پیج، لفافه بالای لفافه واجب، عمامه برای مرد ، مقنعه برای زن،جریدتین وگذاشتن مقدار پنبه که عورتین را بپو شاند.
البته مستحبات کفن عبارتند از: ران پیج، لفافه بالای لفافه واجب، عمامه برای مرد، مقنعه برای زن، جریدتین و گذاشتن مقدار پنبه که عورتین را بپو شاند.

جمع بندی چند تکه بودن کفن زن و مرد

واجب است میت مسلمان(چه زن و چه مرد) را با سه پارچه کفن نمایند.
1. لنگ که باید از ناف تا زانوها تمام اطراف بدن را بپوشاند و بهتر است که از سینه تا روی پا برسد.
2. پیراهن که بنابر احتیاط از سر شانه ها تا نصف ساق پا تمام اطراف بدن را بپوشاند.
3. سرتاسری که باید به قدری باشد که بستن دو سر آن ممکن باشد و پهنای آن به اندازه ای باشد که یک طرف آن روی طرف دیگر قرار گیرد.
البته مستحباتی هم دارد اگر ورثه اجازه دهند و بخواهند می توانند انجام دهند بستن عمامه برای مرد و مقنعه برای زن.(توضیح المسائل امام(ره) مسئله 571)

دکمه بازگشت به بالا