Ultimate magazine theme for WordPress.

تفاوت کفن میت زن و مرد چیست؟ و چند تکه است؟

سوالات: تفاوت کفن میت زن و مرد چیست؟ کفن مرد چند تکه است؟ کفن زن چند تکه است؟

کفن میت زن و مرد چند تکه است؟ کفن میت چند متر است؟ کفن میت چند گره دارد؟

تفاوت کفن میت زن و مرد

زن ومرد درمقدار واجب کفن هیچ گونه تفاوتی ندارندوهمه فقها فرموده اند:میت مسلمان (اعم از زن ومرد)را بایدبا سه پارچه که«لنگ» ،«پیراهن»و «سرتاسری » است ،کفن نمایند.لنگ بایداطراف بدن رااز ناف تا زانو بپوشاند وبهتر است از سینه تا روی پا برسد.وپیراهن بایداز سر شانه تا نصف ساق پاتمام بدن را بپوشاند وبهتر است تاروی پا برسد.ودرازی« سر تاسری» بایدبه قدری باشد که بستن دو سر ان ممکن باشدوپهنای دوسر ان باید به اندازه باشدکه یک طرف ان روی طرف دیگر بیاید.( ر.ک: توضیح المسایل مراجع )اما مستحبات کفن عبارتند از: ران پیج، لفافه بالای لفافه واجب، عمامه برای مرد ، مقنعه برای زن،جریدتین وگذاشتن مقدار پنبه که عورتین را بپو شاند.
البته مستحبات کفن عبارتند از: ران پیج، لفافه بالای لفافه واجب، عمامه برای مرد، مقنعه برای زن، جریدتین و گذاشتن مقدار پنبه که عورتین را بپو شاند.

جمع بندی چند تکه بودن کفن زن و مرد و تفاوت آنها

واجب است میت مسلمان(چه زن و چه مرد) را با سه پارچه کفن نمایند.
۱- لنگ که باید از ناف تا زانوها تمام اطراف بدن را بپوشاند و بهتر است که از سینه تا روی پا برسد.
۲- پیراهن که بنابر احتیاط از سر شانه ها تا نصف ساق پا تمام اطراف بدن را بپوشاند.
۳- سرتاسری که باید به قدری باشد که بستن دو سر آن ممکن باشد و پهنای آن به اندازه ای باشد که یک طرف آن روی طرف دیگر قرار گیرد.
البته مستحباتی هم دارد اگر ورثه اجازه دهند و بخواهند می توانند انجام دهند بستن عمامه برای مرد و مقنعه برای زن.(توضیح المسائل امام(ره) مسئله ۵۷۱)

پرسش و پاسخ

avatar
  اشتراک  
اطلاع از