شعر ای عشق از آتش اصل و نسب داری

ای عشق از آتش اصل و نصب داری

دل داده ام بر باد . بر هرچه بادا باد !مجنون تر از لیلی ٬ شیرین تر از فرهادای عشق ! از آتش اصل و نصب داریاز تیره ی دودی، از دودمان بادآب از تو طوفان شد ، خاک از تو خاکستراز بوی تو آتش در جان باد افتاد هر قصر بی شیرین ، چون بیستون ویرانهر کوه بی فرهاد ، کاهی بدست بادهفتاد پشت ما از نسل غم بودندارث پدر ما را اندوه مادر زاد از خاک ما در باد بوی تو می آیدتنها تو می مانی ، ما می رویم از یاد

«قیصر امین پور»

خدا نزدیک است- قیصر امین پور

ای عشق

از آتش ، اصل و نسب داری

از تیره ی دودی و از دودمان باد

آب از تو طوفان شد

خاک از تو خاکستر

از بوی توآتش

 در جان باد افتاد

هر قصر بی شیرین

چون بیستون ویران

هرکوه بی فرهاد

کاهی به دست باد

هفتاد پشت ما

از نسل غم بودند

ارث پدر ما را

اندوه مادرزاد

از خاک ما در باد

بوی تو می آید

تنها تو می مانی

ما می رویم از یاد

ای عشق از آتش ، اصل و نسب داری از تیره ی دودی و از دودمان باد آب از تو طوفان شد خاک از تو خاکستر از بوی توآتش در جان باد افتاد هر قصر بی شیرین چون بیستون ویران هرکوه بی فرهاد کاهی به دست باد هفتاد پشت ما از نسل غم بودند ارث پدر ما را اندوه مادرزاد از خاک ما در باد بوی تو می آید تنها تو می مانی ما می رویم از یاد “Ey, Aşk..! A eşdi se i esebi ..; Ni eliği duma dı , kay ağı ise üzga .. Su, ufâ a dö üş ü.. Top ak da küle..; Se i koku la a eş üzga a ka ış ı… Şi i siz he sa ay, bi sü û gibi vi a edi ..; Fe ha sız he dağ bi sama çöpüdü üzga da… Yedi esil ö eye, üm a ala ımız gâmdı..; Bize mi as kala hep so suz kede oldu.. Rüzga esi ce op ağımızda se i koku geliyo ..; Sadece se kalacaksı , biz hepimiz gidi ce…”

دکمه بازگشت به بالا